I. Warunki ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usług Agencji reklamowej G4B mieszczącej się przy ulicy Jagiellońskiej 78/3.51, 03-301 Warszawa – zwanej w dalszej części regulaminu ,,Agencją reklamową”

.2. Korzystanie z usług Agencji reklamowej oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu i zawartych w nim zapisów.

3. W sprawach nieuregulowanych przedmiotowym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy kodeks cywilny, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

II. Warunki sprzedaży i korzystania z usług Agencji reklamowej.

1. Zamówienie złożone przez Klienta musi mieć formę podpisanego formularza zamówienia lub formę e-maila, w którym klient wyraża wolę zamówienia danej usługi bądź emaila akceptującego projekt zamówiony wcześniej drogą ustną.

2. Klient zobowiązany jest do udostępnienia Agencji reklamowej swoich danych umożliwiających prawidłowe wystawienie faktury. Dane teleadresowe klientów nie będą udostępniane osobom trzecim, lecz wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem w myśl ustawy o ochronie danych osobowych.

III. Zasady akceptacji projektów.

1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z projektem przedłożonym mu przez Agencję reklamową i w przypadku jego aprobaty tak pod względem graficznym jak i merytorycznym – wyrażenia swojej akceptacji w drodze e-mailowej bądź innej pisemnej.

2. Agencja reklamowa nie ponosi odpowiedzialności za brak polskich znaków, różnorodne czcionki w jednolitym tekście oraz tzw. literówki i pozostałe błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.

3. Klient ponosi odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich w materiałach i informacjach przekazanych Agencji reklamowej.

4. W przypadku stwierdzenia wad prawnych materiałów i informacji przekazanych Agencji reklamowej, ta zastrzega sobie prawa odstąpienia od realizacji zamówienia.

5. Termin realizacji projektu zostanie uzgodniony indywidualnie z Klientem i zostanie szczegółowo sprecyzowany w formularzu zamówienia. Termin ten liczony jest od następnego dnia roboczego po dniu zaakceptowania przez klienta projektu graficznego.

IV. Kalkulacje kosztów projektów

1. Agencji reklamowa wykonuje kalkulacje kosztów realizacji projektu w ciągu 7 dni od daty złożenia zapytania ofertowego.

2. Kalkulacja zawiera ceny jednostkowe usług i produktów, koszty techniczne, przybliżony termin realizacji oraz koszt projektu. Ceny podane w kalkulacji są cenami netto, do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

3. Kalkulacja jest ważna 14 dni od daty przesłania Klientowi przez pracownika Agencji reklamowej.

V. Płatność i ceny

1. Płatność za wykonane usługi następuje na podstawie wystawionej faktury VAT.

2. Termin płatności oraz forma płatności są ustalane indywidualnie przy każdym zamówieniu.

3. W sytuacji, gdy termin płatności zostanie przekroczony, Agencja reklamowa zastrzega sobie prawo naliczania odsetek ustawowych oraz kosztów wezwań do zapłat kierowanych do Klienta pozostającego w zwłoce.

4. Ustalona z Klientem kwota w formularzu zamówienia obejmuje: – wykonanie trzech różnych projektów graficznych po niezaakceptowaniu poprzedniego, – wykonanie do trzech poprawek w jednym z przedstawionych projektów, zgodnie z sugestiami Klienta, – wykonanie ostatecznej wersji wybranego projektu.

5. W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje żadnego z trzech projektów przedstawionych mu przez Agencję reklamową bądź liczba poprawek przekroczy trzy, cena ustalona w formularzu zamówienia i termin wykonania zamówienia może ulec zmianie po uzgodnieniu pomiędzy Agencją reklamową a Klientem.

VI. Warunki reklamacji

Reklamacja powinna zostać złożona na piśmie lub emailem w terminie 7 dni od daty dostarczenia zamówienia.

1. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni roboczych licząc od momentu jej zgłoszenia.

2. Kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od oryginałów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji. Zastrzegamy sobie prawo do +/-5% odstępstw w całej serii zamówienia.

3. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności (najlepiej udokumentowanej materiałem fotograficznym).

4. Uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania bądź użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem nie będą uważane za podstawę do reklamacji.

5. Reklamacja dotycząca wad jawnych produktów powinna być zgłoszona w terminie 3 dni od dnia dostawy.

6. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem Klient powinien sprawdzić przesyłkę pod kątem uszkodzenia mechanicznego i w przypadku jego stwierdzenia- odmówić przyjęcia przesyłki. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem, należy niezwłocznie powiadomić Agencję.

7. Każda reklamacja zgłoszona przez Klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

8. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty za złożone zamówienie.

VII. Dostawy i wysyłki

1. Wszystkie przesyłki są zapakowane przez G4B i przygotowane do wysyłki lub odbioru własnego przez klienta. Odbiór Towaru następuje własnym transportem Klienta lub za pośrednictwem firmy przewozowej na koszt i ryzyko Klienta.

2. Zamówienie uznaje się za zrealizowane z chwilą odbioru Towaru przez Klienta w przypadku transportu własnego Klienta lub z chwilą nadania Towaru do przewozu. Z chwilą wydania Towaru z magazynu, G4B nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania firm przewozowych skutkujące uszkodzeniem Towaru podczas transportu lub opóźnieniami. Jeżeli Klient deklaruje odbiór własny, G4B informuje go o gotowości Towaru od odbioru. Klient jest zobowiązany odebrać towar w przeciągu 3 dni.

3. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług firm przewozowych. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody i niezwłocznego wysłania go do G4B i firmy przewozowej.

VIII. Siła wyższa

  1. Za siłę wyższą uważa się działanie sił przyrody, oraz inne zdarzenia występujące w Państwie np. wojna, strajk generalny, stan wyjątkowy, zarządzenia władz np. w ramach epidemii, a także awarie, braki w dostawach mediów powodujące niemożność wykonania umowy lub wykonania jej w terminie. Siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie dało się przewidzieć ani im zapobiec.
  2. W przypadku zaistnienia siły wyższej, G4B uprawniony będzie do wstrzymania całości lub części zobowiązań wobec Klienta i tym samym przesunięcia jej wykonania o czas przeszkody a także, jeśli zaistnieje konieczność do rozwiązania niniejszej umowy w całości lub w części, bez wypłacania jakichkolwiek odszkodowań Klientowi z tego tytułu.
  3. G4B nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie następstwa jakie mogą powstać w wyniku działania siły wyższej oraz zdarzeń losowych, na które nie miało i nie mogło mieć wpływu w tym za ewentualne utracone korzyści przez Klienta.
  4. W przypadku decyzji Państwa związanych z COVID-19, które mają pośrednie lub bezpośrednie przełożenie na termin realizacji zamówienia, G4B zastrzega sobie prawo do jego wydłużenia. O zaistnieniu takiej sytuacji, poinformuje Klienta niezwłocznie. Zmiana terminu realizacji zamówienia o którym mowa nie będzie stanowiła podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do G4B przez Klienta. IX. Postanowienia końcowe Złożenie zamówienia w Agencji reklamowej oznacza akceptację niniejszego regulaminu, warunków sprzedaży i warunków reklamacji.